Voorwaarden

1. Contactgegevens

Praktijk Het Sterrenkind - Tineke Vandeputte
Zuidkaai 40
8870 Izegem
GSM: 0474/87.18.68
Email: info@hetsterrenkind.be

BE 0770.850.387

2. Situering

Dit document bevat een aantal praktische zaken en afspraken welke zowel voor de coach als de cliënt en zijn wettelijke vertegenwoordiger (indien van toepassing), geldig zijn gedurende het coachtraject aangegaan op datum vermeld onderaan dit document.

3. Dienstverlening - werkwijze

De cliënt kiest ervoor een traject aan te gaan met de coach. Het Sterrenkind staat voor een oplossingsgerichte, positieve kracht- en toekomstgerichte werking. Er wordt getracht elk traject zoveel mogelijk op maat van de cliënt aan te passen.

Vooraleer met de uitvoering van een traject van start te gaan, spreken wij een wederzijdse relatie af op basis van:

 • Respect: dit heeft betrekking op het aanvaarden van ieders eigenheid, mening en ideeën.
 • Gelijkwaardigheid: maakt dat elke persoon, alle gedachten en standpunten even belangrijk en waardevol zijn. Ieder heeft recht op zijn eigen kijk en opvattingen.

In de praktijk starten we vanuit de insteek dat u als cliënt de expert bent van uzelf of van uw kind, de coach is expert in haar vak. Samen bekijken we wat u wil bereiken voor uzelf of voor uw kind. Vanuit de hulpvragen stippelen we een traject op maat uit. 

Een traject bestaat uit verschillende coachgesprekken welke gekenmerkt worden door: interactieve vraagstelling, creatieve werkvormen, psycho-educatie, reflectieopdrachten, praktische oefeningen, .....De ingezette methoden worden door de coach bepaald afhankelijk van de vraag en noden.

Alle (reflectie)opdrachten en andere materialen uitgereikt ter ondersteuning van het coachtraject blijven ten allen tijde de intellectuele eigendom van de coach. Het verder verkopen of delen van de beschikbaar gestelde materialen met anderen is ten allen tijde verboden.

4. Wat kan je van uw coach verwachten?

De coach staat in voor de deskundige begeleiding en ondersteuning van de cliënt. Zij engageert zich om alles in het werk te stellen zodat het coachtraject kwaliteitsvol verloopt. Er is geen garantie over het bereiken van een resultaat wel op voldoende inspanningen om naar een gekozen doelstelling toe te groeien.

Verder garandeert de coach ten allen tijde een vertrouwelijke behandeling. Er wordt geen informatie aan derden gegeven zonder goedkeuring van de cliënt. Om zaken op elkaar af te stemmen, voor het stellen van vragen, verhelderen of doorsturen van reflectieopdrachten, verslagen ... maakt de coach gebruik van mail.

 • Ja, de coach mag mij mails sturen in verband met mijn coachtraject, ik gebruik hiervoor het mailadres welk hierboven staat aangegeven.
 • Ja, de coach mag mij mails sturen in verband met mijn coachtraject, ik wil dat de coach hiervoor volgend mailadres gebruikt:
  ______________________________________________________

Uw coach is gehouden aan de wettelijke regel welke geldt voor kinderen onder de 16 jaar. Deze regel stelt dat beide wettelijke vertegenwoordigers akkoord moeten gaan met de coaching. De ouder die dit contract ondertekend, is ervoor verantwoordelijk de andere ouder hiervan op de hoogte te stellen. Indien de andere partij eventuele bezwaren maakt tegen het coachtraject, kan de coach niet verantwoordelijk gesteld worden voor de mogelijke consequenties hiervan.

Verslagen:
Na elke sessie krijgt u een beknopt verslag, hierin kunnen helpende tips staan of observatie-opdrachten of oefeningen om uit te proberen. Verslagen mogen niet zonder toestemming van de coach worden doorgestuurd naar derden.

Gescheiden situatie:  
Bij gescheiden situatie waarbij ouders liever niet samen komen op gesprek, maar toch gezamenlijk wensen dat hun kind therapie krijgt, wordt een kort verslag opgesteld voor beiden. De therapeut blijft ten allen tijde neutraal en zet de noden van het kind centraal. De praktijk is een veilige plaats waar het kind/ jongere de kans krijgt om te ventileren zonder zorgen voor eventuele gevolgen. Er wordt steeds toestemming gevraagd aan het kind/ jongere wat hij/zij wel of niet wil delen met de ouders.
"Vertaald naar beroepsgeheim wil dit zeggen dat de hulpverlener informatie die hem door de minderjarige is toevertrouwd, in principe niet mag doorgeven, zelfs niet aan de ouders. Hulpverleners hebben dus principiële zwijgplicht t.a.v. de ouder(s) van een minderjarig kind. Dit is niet enkel een kwestie van het bescherming van de privacy, maar zeker ook een verplichting binnen het professioneel handelen."  
Het is niet de bedoeling dat bepaalde inhouden van een sessie of verslag tegen de andere partij gebruikt worden
. Dit is heel nefast voor het mentale welzijn van het kind/ jongere, de vooruitgang van de therapie én schending van het beroepsgeheim! Graag de vertrouwelijkheid van de sessie, verslag respecteren. Verslagen mogen niet zonder toestemming van de coach worden doorgestuurd naar derden. Zonder veiligheid en vertrouwen, kan geen therapie gegeven worden. 

5. Wat verwacht de coach van de cliënt?

Het werken aan de realisatie van je doel(en) is een creatief en motiverend proces dat energie vraagt en veel energie oplevert. Het welslagen van het ontwikkelingstraject is mede afhankelijk van de inzet van de cliënt. Een coachtraject is een persoonlijk leerproces waarbij je in kleine stapjes dichter naar je doel toegroeit. Haal er dus zoveel mogelijk uit!
Wat kan je als cliënt hiervoor zoal doen?

 • Leg een werkmap of schrift aan waarin je alles wat in je traject aan bod komt (inhoud en resultaten van gesprekken, gemaakte afspraken, gemaakte opdrachten, ontwikkelingen en inzichten, vooropgestelde doel, je vooruitgang...) vastlegt en bewaart.
 • Maak tijdens en/of na een gesprek aantekeningen. Als er vragen worden gesteld waar je niet meteen een antwoord op weet, schrijf ze dan op zodat je er later meer aandacht aan kunt besteden.
 • Tracht de reflectie- of observatieopdrachten zo veel mogelijk uit te voeren en maak aantekeningen van je ervaringen indien je hieraan nood voelt.

Dit zijn slechts enkele suggesties. Je hoeft ze niet allemaal uit te voeren. Gebruik een (eventueel andere) methode die voor jou werkt en helpend is.

In het gehele proces bepaalt de cliënt het tempo, en blijft deze ten allen tijde regisseur van zijn eigen ontwikkeling. Zo blijft deze het ganse traject zelf verantwoordelijk voor beslissingen en de gevolgen hiervan, zijn motivatie om mee te werken aan het traject en eventuele keuzes die voortvloeien uit het traject. Om zo veel mogelijk uit het traject te halen, is het aangewezen dat de cliënt met openheid de gesprekken met de coach aangaat en bereid is tot introspectie en reflectie.

6. Duur, tijd en plaats van de sessies

Een sessie duurt ongeveer 60 minuten. Een coachtraject bestaat uit verschillende sessies en duurt net zo lang tot de cliënt het gevoel heeft dat deze alleen verder kan. De sessies vinden plaats in de praktijk van de coach gelegen te Izegem, Zuidkaai 40 bus 1.

7. Tarieven

Zie tarievenlijst.

8. Wijze van betalen

De cliënt dient bovengemelde bedragen op het einde van elk gesprek te betalen. Hij heeft hierbij de mogelijkheid om dit cash of via de bancontact app te doen (scan QR code). 
Indien gewenst kan de cliënt na afloop van zijn traject een factuur ontvangen.

9. Annulatie voorwaarden

Van de cliënt wordt verwacht dat deze zich op het afgesproken uur op de afgesproken plaats bevindt. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan dient de cliënt uiterlijk 24 uur voor de afspraak de coach te verwittigen. Dit kan via mail of telefonisch.

Bij laattijdig verwittigen zal 50% van het verschuldigde bedrag worden aangerekend. Bij niet komen opdagen zonder verwittigen (no show) zal 100% van het verschuldigde bedrag worden aangerekend. Deze kosten vervallen bij het voorleggen van een geldig doktersbewijs binnen 24u na de geplande afspraak.

De cliënt kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht voor dienstenovereenkomsten na de uitvoering van de dienst.

10. Beëindiging van het coachtraject

Het coachtraject loopt ten einde wanneer de cliënt het gevoel heeft dat hij voldoende informatie, veerkracht heeft om alleen verder te kunnen.

Binnen een coachtraject streeft de coach naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van professionaliteit. Hierdoor behoudt deze het recht een coachtraject ten allen tijde te beëindigen wanneer deze het gevoel heeft dat hij het traject niet meer positief kan beïnvloeden. De reden van beëindiging wordt steeds door de coach gestaafd aan de cliënt. Indien nodig, zal de coach doorverwijzen.

In alle gevallen zullen de gesprekken volgens huidige tarieven aangerekend worden.

Bij beëindiging van een coachtraject blijven alle geheimhouding- en betalingsverplichtingen van kracht.

11. Bereikbaarheid

Voor vragen omtrent uw afspraak is uw coach bereikbaar:

 • Via GSM: 0474/87.18.68
 • Via mail: info@hetsterrenkind.be

Om andere gesprekken zo min mogelijk te verstoren, verkiest uw coach contact via mail.
Ik bel u graag op indien u dit wenst om info te verschaffen. 
Er worden geen telefonische consultaties gedaan.

Afspraken kunnen gepland worden:

 • Onmiddellijk op het einde van een gesprek
 • Via GSM: 0474/87.18.68

Om het maken van afspraken zo vlot mogelijk te laten verlopen, verkiest uw coach dat u uw afspraak maakt op het einde van elke sessie of via mail of telefoon.